Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás nový modernejší e-shop. Na vstup kliknite TU.
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci vystavením objednávky prejavuje súhlas s týmito VOP.

1.2. Za predávajúceho sa v týchto VOP považuje spoločnosť SLOVPAP SK s r.o. so sídlom Pittsburgská 5, 010 01 Žilina, IČO: 44229950, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., vložka číslo 55439/L (ďalej len „predávajúci“).

1.3. Kupujúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nejedná sa teda o spotrebiteľa.

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči predávajúcemu s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti.

2.2. Predmetom objednávky môže byť:

a) Katalógový tovar (ďalej iba „tovar“) – sú výrobky, zaradené v  sortimente predávajúceho a zobrazené v elektronickom obchode (www.slovpap.com) s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, mernej jednotky, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku.

b) Neobvyklé množstvo katalógového tovaru - je také množstvo, ktoré prevyšuje priemerný mesačný predaj predávajúceho v danom tovare.

c) Nekatalógový tovar - je tovar vyrobený, upravený alebo zabezpečený podľa priania kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej alebo e-mailovej špecifikácie a objednávky.

2.3. Kupujúci môže vystaviť objednávku tovaru telefonicky, poštou, e-mailom, prostredníctvom formulára na webovej stránke predávajúceho alebo vystavením objednávky v elektronickom obchode predávajúceho www.slovpap.com.

2.4. Pre vystavenie objednávky cez elektronický obchod predávajúceho sa musí kupujúci najskôr zaregistrovať, pričom v Registračnom formulári uvádza predovšetkým svoje obchodné meno, fakturačné údaje, adresu pre doručenie tovaru, požadovaný termín dodania, kontaktné údaje a e-mailovú adresu.

2.5. Po prijatí objednávky predávajúci odošle e-mailom potvrdenie objednávky. Kupujúci má právo v lehote najneskôr do 24 hodín od odoslania potvrdenej objednávky predávajúcim, doručiť predávajúcemu storno objednávky. V opačnom prípade je objednávka považovaná za záväznú. Záväznú objednávku je možné odvolať iba z dôvodu nedodržania podmienok uvedených v potvrdenej objednávke alebo po vzájomnej dohode zmluvných strán.

2.6. Objednávka na neobvyklé množstvo tovaru a objednávka na nekatalógový tovar musí byť vždy vystavená písomne, prípadne podložená kúpnou zmluvou, a je vždy považovaná za záväznú a neodvolateľnú  objednávku. Predávajúci môže požadovať zálohu vo výške 50% z predajnej ceny tovaru, ak sa nedohodnú inak.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu nevyrovnané záväzky po dátume splatnosti.

 

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. V elektronickom obchode uvádza predávajúci základné ceny v EUR bez DPH a za prislúchajúcu mernú jednotku, pokiaľ nie je uvedené inak.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo úpravy cien, pričom za aktuálne platné ceny sa v čase vystavenia objednávky považujú ceny zobrazené kupujúcemu po prihlásení v elektronickom obchode, ceny uvedené v aktuálnom cenníku predávajúceho, resp. ceny uvedené v individuálnej kalkulácii.

3.3. O aktuálne platných cenách sa kupujúci môže informovať v zákazníckom centre predávajúceho na čísle 0917 143 901, prípadne na e-mailovej adrese slovpap@slovpap.com.

3.4. V prípade  prvých troch objednávok  nového zákazníka, resp. pri objednávkach vystavených kupujúcim po dobu dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov, je predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred, a to buď formou zálohovej faktúry alebo platbu dobierkou pri dodaní tovaru.

Predávajúci je oprávnený požadovať platbu vopred vyššie uvedeným spôsobom aj v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu neuhradené záväzky po splatnosti.

3.5. Kupujúci vystavením objednávky cez elektronický obchod predávajúceho vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

3.6. Kupujúci zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v Registračnom formulári na stránke www.slovpap.com.

3.7. Kupujúci je povinný vykonať úhradu faktúry najneskôr v deň splatnosti uvedený vo faktúre. K tomuto dňu musí byť fakturovaná suma vrátane DPH pripísaná na účet predávajúceho, ktorý je uvedený vo faktúre.

3.8. Predávajúci si vyhradzuje právo zmluvne dohodnúť s kupujúcim iný termín splatnosti faktúry za dodanie tovaru.

3.9. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho vzniká predávajúcemu právo na zvýšenie ceny o penále z omeškania, pričom penále je stanovené vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu na vopred určené miesto dodania uvedené v objednávke.

4.2. V prípade objednávky katalógového tovaru (v nie neobvyklom množstve) prijatej v pracovných dňoch od 7.00 hod do 12.00 hod je dodanie možné v priebehu nasledujúcich 3 pracovných dní. V prípade objednávky prijatej v pracovných dňoch po 12.00 hod je dodanie tovaru možné do 4 pracovných dní.

4.3. V prípade objednávky nekatalógového tovaru (potlačené obálky, adresné tlačivá, vizitky,...) alebo katalógového tovaru v neobvyklom množstve bude dátum dodania tovaru určený po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.4. Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni.

4.5. Prepravné náklady znáša predávajúci. Iba v prípade, ak je hodnota objednávky nižšia ako 50 EUR bez DPH, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu aj logistický poplatok vo výške 3 EUR bez DPH (objednávka v hodnote 30 - 49,99 EUR bez DPH), prípadne 3,70 EUR bez DPH (objednávka do 29,99 EUR bez DPH). Logistický poplatok pokrýva náklady na balenie a dodanie tovaru kupujúcemu v prípade, ak je hodnota objednávky nižšia ako 50 EUR bez DPH. V prípade objednávky vo vyššej hodnote ako 50 EUR bez DPH, nie je kupujúcemu účtovaný logistický poplatok. Logistický poplatok nebude účtovaný ani v prípade, ak pôvodná hodnota objednávky bola vyššia ako 50 EUR bez DPH, ale z dôvodu na strane predávajúceho dôjde k jej rozdeleniu a čiastočnému plneniu.

4.6. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom zmluvného prepravcu alebo vlastnou prepravou. Súčasťou dodávky tovaru je vždy faktúra.

4.7. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či počet samostatných ucelených balení súhlasí s údajom na prepravnom liste zmluvného prepravcu a zároveň, či tieto balenia nie sú poškodené. V prípade nesúladu v počte balení alebo pri zjavnom poškodení niektorého z balení je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu alebo zásielku neprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, v opačnom prípade reklamácia na dopravu nemôže byť predávajúcim akceptovaná.

4.8. Pri prevzatí tovaru potvrdí kupujúci prepravný list a to čitateľným podpisom preberajúcej osoby a pečiatkou kupujúceho.

4.9. Lehota na podrobné prekontrolovanie dodaného tovaru podľa faktúry je 24 hodín od prevzatia tovaru. V prípade, ak zásielka neobsahuje faktúru, kupujúci túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi predávajúcemu, ktorý mu faktúru doručí elektronickou poštou. Doručením nového dokladu začína plynúť kupujúcemu nová 24 hodinová lehota na prekontrolovanie tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v tejto lehote písomne oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi faktúrou a dodaným druhom tovaru, množstvom tovaru alebo zistené zjavné vady tovaru, v opačnom prípade  je dodávka tovaru považovaná za plne v súlade s faktúrou.

4.10. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim.

4.11. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

 

5.   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. V prípade katalógového tovaru, s výnimkou tovaru z kapitoly občerstvenie, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní odo dňa dodania tovaru a to iba za podmienok, že tovar je vrátený na náklady kupujúceho a je zjavne nepoužitý a nepoškodený, v neporušenom originálnom obale.

5.2. Právo odstúpiť od zmluvy kupujúci nemá, ak bol dodaný tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo sa jedná o nekatalógový tovar alebo sa jedná o neobvyklé množstvo katalógového tovaru.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci neuhradí svoje záväzky za dodaný tovar ani v lehote 30 dní po dátume splatnosti. Po písomnom doručení (e-mailom, poštou) odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne vrátiť tento neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve. V opačnom prípade má predávajúci právo využiť všetky dostupné zákonné prostriedky pre vymoženie dlžnej sumy.

 

6.  REKLAMÁCIE

6.1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota stanovená zákonom.

6.2. Reklamácie môže kupujúci uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho v nasledovných prekluzívnych lehotách:

a) v lehote 24 hodín od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu:

-  na druh

-  na množstvo

-  na zjavné vady

b) v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru na chyby akostné a skryté

6.3. V prípade opodstatnenej reklamácie zabezpečí predávajúci po dohode s kupujúcim odvoz vráteného tovaru. Súčasťou vráteného reklamovaného tovaru je vždy faktúra a potvrdený reklamačný protokol, ktorý zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu.

6.4. Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu dobierkou, takto zaslaný tovar predávajúci nepreberie.

6.5. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.

6.6. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy a za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová.

 

7.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo vzájomnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka podľa právnych predpisov Slovenskej Republiky.

7.2. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.05.2014 a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uvedené inak. VOP sú platné do vydania a zverejnenia nových VOP.

 

SLOVPAP SK s r.o.
máj 2014

© Copyright 2020 KATRIN
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk